Regulamin

Niniejszy regulamin internetowych: webinariów, seminariów, debat, konferencji oraz innych szkoleń internetowych organizowanych przez CMEducation Sp. z o.o. opracowany został na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.).

§ 1. Definicje

Ilekroć w niniejszy Regulaminie występują poniżej zdefiniowane pojęcia, należy je rozumieć w sposób następujący, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:

1.        

a. Regulamin – niniejszy Regulamin;

b. Usługodawca lub Organizator – CMEducation Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Al. Jerozolimskie 168, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000884758 , www.cmeducation.pl, adres korespondencyjny: 02-342 Warszawa, Al. Jerozolimskie 168; niezależnie, czy jest samoistnym organizatorem faktycznym czy współorganizatorem;

c. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, której kodeks cywilny przyznaje osobowość prawną, Uczestnik lub Sponsor webinaru;

d. Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna uczestnicząca w webinarze; za Uczestnika uważa się również osobę, na rzecz której został wykupiony (udostępniony) dostęp do webinaru przez stronę trzecią (Zamawiającego);

e. Strony – łącznie Usługodawca/Organizator i Usługobiorca;

f. Strona – Usługodawca/Organizator lub Usługobiorca;

g. Umowa – zawarta pomiędzy Stronami umowa cywilnoprawna, której przedmiotem jest płatny udział Uczestnika w webinarze. O ile Strony zgodnie nie postanowią inaczej, ich prawa i obowiązki w ramach Umowy reguluje niniejszy Regulamin;

h. Webinar – usługa internetowego, seminarium o charakterze szkoleniowym realizowana przez Usługodawcę niezależnie od formy (wykład, cykl wykładów, wykład interaktywny, debata internetowa, wywiad tematyczny ze specjalistą etc.), mająca na celu uzyskanie lub uzupełnienie wiedzy Uczestników; webinar może mieć formę webinaru płatnego, bezpłatnego, a także limitowanego.

i. Webinar płatny – webinar, w odniesieniu do którego Usługodawca przewidział odpłatność za dostęp do treści;

j. Webinar bezpłatny – webinar, w odniesieniu do którego Usługodawca nie przewidział odpłatności za dostęp;

k. Webinar limitowany – webinar realizowany przez Usługodawcę, w którym mogą wziąć udział jedynie Uczestnicy spełniający określone w przepisach warunki (ograniczenia tego typu wynikać mogą przede wszystkim z art. 53 i n. Prawa farmaceutycznego lub innych przepisów); informacja o ograniczeniach jest podawana w trakcie Rejestracji, niezależnie, czy udział w webinarze jest płatny czy bezpłatny;

l. Serwis/strona WWW – serwis internetowy www.cmeducation.pl wraz z podstronami tematycznymi lub inny serwis będący własnością Usługodawcy, na którym zamieszczono webinar;

m. Dane – dane, w tym dane osobowe Uczestnika, podane przez Usługobiorcę podczas zawarcia Umowy (webinaria płatne) lub podane przez Uczestnika (webinaria bezpłatne) podczas korzystania z webinaru; niezależnie od tego, czy są one limitowane czy też nie;

n. Urządzenie końcowe – urządzenie wraz z oprogramowaniem umożliwiające Uczestnikowi udział w webinarze;

o. Umowa indywidualna – umowa dotycząca zapewnienia możliwości uczestnictwa w webinarze jednemu Uczestnikowi;

p. Umowa grupowa – umowa dotycząca zapewnienia możliwości uczestnictwa w webinarze więcej niż jednemu Uczestnikowi (np. zawierana przez Sponsora na rzecz fizycznej osoby/osoby trzeciej/osób trzecich);

q. Konsument – usługobiorca będący osobą fizyczną zawierającą z Usługodawcą umowę indywidualną płatnego uczestnictwa w webinarze w przypadku webinarów bezpłatnych za konsumenta uważa się osobę uczestniczącą w webinarze udostępnionym przez Usługodawcę z zastrzeżeniem wymogu posiadania uprawnień, zgód lub kwalifikacji niezbędnych do uczestniczenia w webinarach limitowanych;

r. Zamawiający – osoba trzecia zawierająca umowę z Organizatorem, na mocy której Uczestnikiem (Uczestnikami) webinaru ma być inna osoba niż Zamawiający;

s. Prawo farmaceutyczne – ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. Nr 126 poz. 1381 ze zm.);

t. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1, ze zm.), również ustawa z 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.);

u. Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 134 ze zm.).

§ 2. Zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Organizator: CMEducation Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Al. Jerozolimskie 168.

2. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu i prawo do wykreślenia udostępnionych danych osobowych. Oświadczenie w tym zakresie powinno zostać przesłane pisemnie na adres Organizatora.

3. Uczestnik, podając dane osobowe, oświadcza pod rygorem odpowiedzialności prawnej, że:

a. są one zgodne z prawdą,

b. wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych przez Usługodawcę w celach i w zakresie określonym podczas rejestracji.

4. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania Umowy lub udostępniania treści webinaru oraz wypełnienia obowiązku prawnego Usługodawcy będą przechowywane przez okres obowiązywania Umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do: posprzedażowej obsługi Zamawiających (np. obsługi reklamacji), zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Organizatorowi, wypełnienia innych obowiązków prawnych Organizatora (np. wynikających z przepisów podatkowych lub rachunkowych).

5. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych CMEducation Sp. z o.o. na podstawie uzasadnionego interesu prawnego będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą; dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania lub upływu okresu, którego zgoda dotyczyła. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych transmisyjnych dla celów marketingu usług telekomunikacyjnych Organizatora dane będą przetwarzane jedynie przez okres obowiązywania Umowy. Dane osobowe (kontaktowe) Zamawiających mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Organizatorem przy organizacji webinaru.

6. W zakresie ochrony danych osobowych Uczestnikowi przysługują następujące uprawnienia:

1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia, czy Organizator przetwarza dane, oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,

2) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Organizatora są nieprawidłowe lub niekompletne,

3) prawo żądania od Organizatora usunięcia danych,

4) prawo żądania od Organizatora ograniczenia przetwarzania danych,

5) prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Organizatorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,

6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Organizatora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego,

7) prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą, lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO,

8) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),

9) prawo do uzyskania interwencji człowieka (np. pracownika) ze strony Organizatora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

7. Uprawnienia wymienione w pkt 1)–6) i pkt 8)–9) powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z webinary@cmeducation.pl, z dopiskiem: „Ochrona danych osobowych”).

8. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do Uczestników, jeżeli Organizatorowi zostały przekazane do przetwarzania ich dane osobowe.

§ 3. Własność intelektualna i prawa autorskie majątkowe, ochrona wizerunku i tajemnicy

1. Wszelkie materiały, nagrania, publikacje, znaki towarowe, handlowe oraz inne treści i dzieła publikowane, prezentowane, retransmitowane, rozpowszechniane w czasie trwania webinaru podlegają i są objęte ochroną prawa autorskiego w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.). Korzystanie z nich bez zgody właściciela jest zabronione, chyba że niniejszy Regulamin stanowi inaczej.

2. Z chwilą dostarczenia Uczestnikowi (rozpoczęcia webinaru ) Usługodawca/Organizator udziela niewyłącznej, niezbywalnej, terminowej (na czas uczestniczenia w webinarze) licencji na korzystanie z tych materiałów jedynie dla potrzeb własnych Uczestnika.

3. Uczestnik nie ma prawa nagrywania, retransmisji, zwielokrotniania, wprowadzania do obrotu webinaru oraz jakiegokolwiek innego udostępniania tych materiałów jakimkolwiek osobom trzecim ani też udzielania dalszych licencji (sublicencje).

4. Jeśli Uczestnik zamierza rejestrować, udostępniać i archiwizować treść webinaru, zobowiązany jest do uprzedniego kontaktu z Organizatorem w celu określenia warunków wykorzystania treści webinaru i wniesienia stosownych opłat.

5. Jeśli w trakcie webinaru nastąpi połączenie z Uczestnikiem webinaru w taki sposób, iż jego wizerunek, opinie, wypowiedzi, prezentacje etc. staną się częścią webinaru (i będą posiadały cechy samoistnego dzieła), jest to równoznaczne z tym, że poprzez rejestracje na webinar Uczestnik: a. wyraża zgodę na utrwalenie i upublicznienie swojego wizerunku lub dzieła, b. wyraża zgodę na scalenie tych dzieł z treścią webinaru (dzieło zbiorowe), c. udziela nieodpłatnej, bezterminowej licencji na korzystanie z ww. dzieł Organizatorowi webinaru.

6. W przypadku gdy w ramach wypowiedzi, o których mowa w ust. 5, zostaną podane przez Uczestnika informacje stanowiące tajemnicę podlegającą ochronie na podstawie odrębnych przepisów, Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Organizatora. Organizator podejmie stosowne niezbędne działania faktyczne i prawne w celu zabezpieczenia chronionych treści, poinformowania osób lub podmiotów będących właścicielami treści podlegających ochronie.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypowiedzi, opinie, zalecenia, działania zaniechania wygłaszane przez prelegentów i Uczestników webinaru. Osoby te mają swobodę wypowiedzi i wszelkie wypowiedzi oraz działania podejmują w imieniu i na rachunek własny. W szczególności Organizator zastrzega, iż wszelkie terapie lub inne procedury medyczne zastosowane w oparciu o treści zawarte w webinarium mogą być podjęte wyłącznie na własne ryzyko osoby je podejmującej.

8. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora naruszenia przepisów prawa, a w szczególności prawa autorskiego, farmaceutycznego, dobrego imienia i czci osób fizycznych lub instytucji etc., może on w każdej chwili przerwać transmisję, uniemożliwić Uczestnikowi dalsze uczestnictwo, usunąć zapis webinarium z serwerów i archiwów.

§ 4. Rejestracja

1. Rejestracja może nastąpić poprzez Internetowy Serwis Rejestracyjny.

2. Warunkiem rejestracji jest przekazanie przez Uczestnika danych potrzebnych do sprecyzowania strony Umowy oraz:

1) akceptacja niniejszego Regulaminu,

2) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

3. Uczestnik rejestrujący się nie może udostępniać danych dostępowych pozwalających na uczestnictwo w webinarze osobom trzecim, chyba że wynika to z treści Regulaminu lub zgody Usługodawcy/Organizatora.

4. W przypadku dokonania rejestracji za pośrednictwem Internetowego Serwisu Rejestracyjnego akceptacja Regulaminu i innych załączników do Umowy następuje poprzez akceptację odpowiednich oświadczeń w Internetowym Serwisie Rejestracyjnym.

5. W toku rejestracji Uczestnik powinien również uprzednio zgłosić chęć otrzymania faktury, jeśli jest to webinar płatny.

8. Organizator jest uprawniony do zamknięcia możliwości rejestracji przed terminem webinaru w każdym czasie bez podania przyczyny.

§ 5. Umowa na rzecz innej osoby (rejestracja grupowa)

1. W przypadku gdy Zamawiający zawiera Umowę, na mocy której Uczestnikiem (Uczestnikami) ma być inna osoba niż Zamawiający, jest obowiązany podać w trakcie rejestracji imię i nazwisko przyszłego Uczestnika lub Uczestników oraz adres mailowy w celu przesłania informacji niezbędnych do uczestnictwa w webinarze (kody, login, instrukcje).

2. Zamawiający jest zobowiązany i oświadcza, że posiada stosowne zgody Uczestników na udostępnienie danych osobowych Organizatorowi w celu uczestnictwa w webinarium.

3. Zamawiający powinien poinformować o zawarciu Umowy Uczestników, na rzecz których została zawarta Umowa. Zamawiający powinien poinformować Uczestników wskazanych w ust. 1 o uprawnieniach i obowiązkach wynikających z Umowy oraz z załączników do niej, w tym w szczególności o treści Regulaminu.

4. Bezpośrednia komunikacja pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami niebędącymi Zamawiającym możliwa jest dopiero po wyrażeniu przez nich stosownych zgód (w tym zgody na przetwarzanie danych osobowych).

5. Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Zamawiającego nieprawidłowych informacji dotyczących Uczestników lub brak zgód na udostępnienie Organizatorowi danych Uczestników, na rzecz których zawiera umowę.

6. Organizator w każdej chwili może zażądać okazania dokumentów poświadczających możliwość udostępniania danych Uczestników pod rygorem rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym bez odszkodowania.

§ 6. Wymagania techniczne korzystania z webinarów, zastrzeżenia co do transmisji

1. W celu prawidłowego korzystania z serwisu oraz webinariów Uczestnik powinien używać programów komputerowych oraz sprzętu spełniających wymagania opisane w załączniku nr 4 do niniejszego Regulaminu.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu webinaru spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością sprzętu Uczestnika z wymaganiami lub z infrastrukturą informatyczną Organizatora.

3. Uczestnik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że rejestrując się na webinar bezpłatny lub zawierając Umowę uczestnictwa odpłatnego w webinarze mogą nastąpić zachwiania prędkości lub jakości przesyłu danych, które mogą czasowo lub trwale uniemożliwić uczestnictwo w webinarze po stronie Uczestnika na jego urządzeniu końcowym (komputer, laptop, telefon etc.). O ile będzie to możliwe, Organizator w przypadku zajścia takich okoliczności dołoży starań, aby udostępnić nagranie Uczestnikowi w innym możliwym terminie.

 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów dostarczających dostęp do sieci Internet Uczestnika transmisji z serwerów Organizatora.

5. Uczestnik zobowiązany jest do użytkowania na swoim urządzeniu końcowym wyłącznie legalnego oprogramowania i sprzętu oraz nieingerowania w treść webinaru poprzez wchodzenie w nieuprawnioną interakcję z serwerami/urządzeniami Organizatora (np. wysyłanie złośliwego oprogramowania, blokowanie chatów, etc.).

§ 7. Otwarcie webinaru

1. Przedmiotem świadczenia ze strony Organizatora jest umożliwienie, wskazanym w trakcie Rejestracji Uczestnikom, w określonym czasie, udziału w webinarze z wykorzystaniem sieci Internet. 2. W terminie przewidzianym w kalendarium webinarów  (www.cmeducation.pl) następuje otwarcie webinaru wraz z rozpoczęciem transmisji, Organizator spełnia świadczenie polegające na umożliwieniu Uczestnikom udziału.

3. Opóźnienie transmisji do 20 min. nie uznaje się za zmianę terminu webinaru.

§ 8. Dokumenty księgowe

1. Paragony albo faktury związane z realizowanymi Umowami są wystawiane na zasadach wynikających z przepisów podatkowych.

2. Jeżeli Zamawiający chce otrzymać fakturę za usługi wynikające z Umowy, powinien zgłosić ten fakt w trakcie Rejestracji. Po wystawieniu przez Organizatora paragonu wystawienie faktury może być niedopuszczalne z przyczyn wynikających z przepisów o podatku od towarów i usług (jeżeli na paragonie nie zostanie wskazany numer NIP Zamawiającego).

§ 9. Cennik, płatności i zawarcie Umowy

1. Wysokość opłaty za udział w webinarze wynika z aktualnego Cennika Webinarów, dostępnego na stronie internetowej webinarów.

2. Nieumieszczenie cennika oznacza, że Organizator przewidział bezpłatne uczestnictwo po dokonaniu stosownej rejestracji.

3. Cennik określa wysokość opłaty za udział w webinarze jednego Uczestnika, chyba że co innego wynika z treści Cennika.

4. W przypadku dokonania prawidłowej Rejestracji wniesienie opłaty za udział w webinarze w wysokości zgodnej z aktualnym Cennikiem Webinarów jest uważane za moment zawarcia Umowy.

5. Organizator przyjmuje wpłaty od Zamawiających w formie: a. przelewu bankowego, b. przelewu w systemie transakcji typu Pay-Pal.

6. Szczegółowe informacje na temat sposobu uiszczania opłaty za udział w webinarium (w tym numer rachunku bankowego, na jaki mogą być dokonywane wpłaty, itd.) są podawane w toku Rejestracji lub na stronie internetowej webinaru.

7. Cennik może przewidywać różną wysokość opłaty za udział w webinarze w zależności od daty dokonania opłaty. Wiążąca dla Stron jest wysokość opłaty przewidziana w Cenniku na dzień dokonywania opłaty.

8. W przypadku dokonywania wpłaty przelewem wiążąca dla Stron jest wysokość opłaty zgodna z Cennikiem na dzień dokonania przelewu, za który uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego (lub dzień zlecenia przelewu w placówce pocztowej).

9. W przypadku dokonywania wpłaty przelewem Uczestnik zobowiązany jest do umieszczenia w tytule przelewu danych umożliwiających identyfikację Uczestnika lub Uczestników, których dotyczy wpłata, oraz identyfikację webinarium (dokładny tytuł i datę minimum).

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy z realizacją Umowy, jeśli opis przelewu nie umożliwia identyfikacji Uczestnika lub webinaru, aczkolwiek podejmie starania celem wyjaśnienia tej sytuacji.

11. Organizator może odmówić udziału potencjalnemu Uczestnikowi, co do którego nie ma informacji, że została dokonana wymagana opłata (a tym samym, że doszło do zawarcia Umowy), a Uczestnik ten nie przedstawia potwierdzenia jej dokonania.

§ 10. Zmiany Cennika webinaru, promocje

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Cenniku webinaru. Zmiany w Cenniku webinaru nie mogą działać wstecz i nie dotyczą wcześniej zawartych Umów.

2. Treść zmienionego Cennika webinaru powinna zostać opublikowana na stronie internetowej webinaru najpóźniej w dniu poprzedzającym wprowadzenie zmian, z adnotacją wskazującą, od jakiej daty obowiązuje nowa treść Cennika.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczonych w czasie akcji promocyjnych, polegających na zmianie treści Cennika.

4. Zmiana Cennika, w tym w szczególności obniżenie opłaty za udział w webinarze, nie może być podstawą do odstąpienia od wcześniej zawartych Umów lub żądania obniżenia opłaty za udział w webinarze wynikającej z tych Umów.

§ 11. Postanowienia   dotyczące wyłącznie Konsumentów

1. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się wyłącznie do Umów, w których Zamawiającym jest Konsument.

2. Konsument, który zawarł Umowę na odległość lub poza lokalem Organizatora, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem ust. 8.

3. Treść informacji dotyczącej korzystania z prawa odstąpienia od Umowy stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

4. Wzór formularza odstąpienia od Umowy stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.

5. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno zostać przesłane na adres mailowy Organizatora: webinary@cmeducation.pl.

6. Jeżeli do zawarcia Umowy (uiszczenia przez Zamawiającego opłaty za uczestnictwo w webinarze) dochodzi na tyle późno, że otwarcie webinaru ma nastąpić przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy, o którym mowa w ust. 2, konieczne jest wyrażenie przez Konsumenta zgody na spełnienie przez Organizatora świadczenia przed terminem odstąpienia od Umowy. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na spełnienie przez Organizatora świadczenia przed terminem odstąpienia od Umowy zawiera również informację o ograniczeniu uprawnienia do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 9.

7. Wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 6, oraz potwierdzenie informacji o ograniczeniu uprawnienia do odstąpienia od Umowy jest warunkiem zawarcia Umowy.

8. Wzór oświadczenia o zgodzie, o której mowa w ust. 6, stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu.

9. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi, jeżeli Organizator spełnił świadczenie przewidziane Umową.

10. Organizator ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności (opłatę za udział w webinarium).

11. Organizator dokonuje zwrotu opłaty za udział w webinarze przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

12. Jeżeli Konsument zawarł Umowę, w której wskazał inną osobę jako Uczestnika, jest obowiązany niezwłocznie powiadomić tego Uczestnika o złożeniu przez siebie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

13. Jeżeli oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zostało doręczone Organizatorowi po rozpoczęciu świadczenia usług objętych Umową, Organizator zachowuje prawo do opłaty za udział w webinarium w kwocie proporcjonalnej do zakresu świadczeń spełnionych do chwili poinformowania go o odstąpieniu.

14. Od dnia 1 stycznia 2021 r. postanowienia dotyczące Konsumenta zawarte w niniejszym paragrafie stosuje się do osoby fizycznej zawierającej Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Pozostałe zagadnienia

§ 12. Reklamacje

1. Reklamacje powinny być przesyłane pisemnie na adres Organizatora wskazany w § 1, ptk 1.b albo na adres mailowy webinary@cmeducation.pl.  Reklamacja jest rozpatrywana w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania przez Organizatora.

3. Zamawiający zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji na adres wskazany w toku Rejestracji, chyba że w reklamacji wniósł o doręczenie mu odpowiedzi na inny, wskazany przez niego adres.

§ 13. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności Kodeksu cywilnego.

2. Organizator ma prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej www.cmeducation.pl, jednakże nie dotyczą one wcześniej zawartych Umów.

Załącznik nr 1

Informacja dotycząca korzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy

1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, muszą Państwo poinformować Organizatora: CMEducation Sp. z o.o. (adres: Al. Jerozolimskie 168, 02-342 Warszawa), o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane mailem lub pocztą).

4. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy.

5. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy wystarczy, że wyślą Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, z tym zastrzeżeniem, że prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Państwu, jeżeli Organizator spełnił świadczenie przewidziane Umową przed doręczeniem mu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

6. W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy Organizator zwraca wszystkie otrzymane od Uczestnika płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Organizator został poinformowany o decyzji Uczestnika o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej Umowy. Zwrotu płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Uczestnika użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; Uczestnik nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem opisanym w tym punkcie.

7. W przypadku rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy Uczestnik zapłaci kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformował Organizatora o odstąpieniu od niniejszej Umowy.

Załącznik nr 2

Formularz odstąpienia Konsumenta od umowy (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy – skan mailem na adres: webinary@cmeducation.pl, oryginał listem).

CMEducation Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 168, 02-342 Warszawa

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o udział w webinarze:

Data zawarcia umowy:……………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko Konsumenta(-ów):…………………………………………………………………
Adres Konsumenta(-ów):……………………………………………………………………………….
Podpis Konsumenta(-ów) ……………………………………………………………………………
Data -------------
(*) Niepotrzebne skreślić.

Załącznik nr 3

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na spełnienie przez Organizatora świadczenia przed terminem odstąpienia od Umowy wraz z informacją o ograniczeniu uprawnienia do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w § 15 ust. 9 Regulaminu (oświadczenie dotyczy sytuacji, gdy do zawarcia Umowy [uiszczenia przez Zamawiającego opłaty za uczestnictwo w webinarze] dochodzi na tyle późno, że otwarcie webinaru ma nastąpić przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy).

 Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na spełnienie przez Organizatora świadczenia przewidzianego Umową o udział w webinarze (proszę podać nazwę webinaru) …………………………………………………………………………………………………………………………………………. przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w art. 27 Ustawy o prawach konsumenta oraz w § 11 niniejszego Regulaminu. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje mi w przypadku wskazanym w art. 38 pkt Ustawy o prawach konsumenta, a więc w przypadku wykonania przez Organizatora usługi objętej Umową.

Załącznik nr 4

Minimalne wymogi techniczne urządzenia końcowego Uczestnika.

1. Przeglądarka: Wymagane jest korzystanie z aktualnych wersji przeglądarek internetowych. Webinar powinien działać we wszystkich nowoczesnych przeglądarkach, jednak rekomendujemy korzystanie z przeglądarek Firefox, Chrome lub Opera.

2. Przepustowość łącza: min 2Mb/s

3. System operacyjny: Wymagane jest korzystanie z aktualnych systemów operacyjnych Windows oraz Mac.

4. Pamięć operacyjna: W związku z faktem, iż wiele procesów w komputerze może wpłynąć na jakość transmisji, rekomendujemy korzystanie z komputerów z min 8GB pamięci operacyjnej.