Jakub Dobruch

Jakub Dobruch

prof. dr hab. n. med.

Kierownik Kliniki Urologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Urologicznego. Chirurg, profesor urologii. W praktyce klinicznej Profesora od lat dominuje małoinwazyjne leczenie operacyjne chorych na nowotwory gruczołu krokowego, pęcherza moczowego i nerki. Doświadczenie chirurgiczne ukształtował pracując w Klinice Urologii kierowanej przez prof. A. Borówkę oraz podczas wielu stażów odbytych w ośrodkach europejskich i amerykańskich. Do najważniejszych z nich zaliczają się stypendia w Nowym Jorku, Berlinie, Lipsku, Salzburgu, a także w Miami, Dallas i Winston-Salem podczas których poznał techniki operacyjne wykorzystywane w konwencjonalnych operacjach laparoskopowych oraz operacjach z użyciem robota daVinci. Samodzielnie operacje laparoskopowe wykonuje od 2005 roku. Dzięki zdobytemu przez kolejne lata doświadczeniu łączy różne techniki chirurgii endoskopowej podczas złożonych operacji rekonstrukcyjnych. Pracuje w Klinice Urologii CMKP oraz w szpitalu EMC Piasecznie, w których ma przyjemność operować z użyciem wspomnianego robota. Autor wielu innych zabiegów urologicznych, w tym tych wykonywanych u chorych na łagodny rozrost stercza (HOLEP, adenomektomia endoskopowa) i nowotwory pęcherza moczowego (resekcje en-bloc).

Najważniejsze wydarzenia w życiu zawodowym:

1994 – 2000 -  Studia medyczne na II Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie.

2004 – Doktor nauk medycznych, rozprawa doktorska pt.: „Rola układu wazopresynergicznego w ośrodkowej regulacji układu krążenia u szczurów SD z zawałem mięśnia sercowego”.

2008 - Tytuł specjalisty w dziedzinie urologii.

2014 - Doktor habilitowany nauk medycznych, rozprawa habilitacyjna pt.: „Znaczenie kliniczne stanu marginesów chirurgicznych u chorych poddanych prostatektomii radykalnej”.

2019 - Profesor CMKP, tytuł nadany uchwałą Rady Naukowej CMKP.

2021 - Profesor nauk medycznych, tytuł nadany przez Prezydenta RP . 

Po obronie pracy doktorskiej oraz uzyskaniu tytułu specjalisty rozpoczął pracę na stanowisku adiunkta Kliniki Urologii CMKP, której kierownikiem był prof. dr hab. med. Andrzej Borówka. Podczas pracy w oddziale urologicznym, oprócz typowej działalności klinicznej, był odpowiedzialny za prowadzenie grantów przyznawanych przez CMKP i KBN, prowadził liczne prace badawcze. Doświadczenie chirurgiczne i kliniczne doskonalił podczas stażów i szkoleń w ośrodkach urologicznych Europy i USA. Został zaproszony do uczestniczenia w pracy organizacji YAU (Young Academic Urologists), która w ramach EAU (European Association of Urology) zrzesza przedstawicieli wiodących klinik urologicznych Europy i prowadzi wieloośrodkowe projekty badawcze. Jest odpowiedzialny za prace dotyczące raka pęcherza moczowego. Zasadniczym przedmiotem prac badawczych, które prowadzi w Klinice jest onkologia urologiczna, szczególnie badania nad nowotworami pęcherza moczowego i gruczołu krokowego. Te drugie stanowiły między innymi podstawę rozprawy habilitacyjnej pt.: „Znaczenie kliniczne stanu marginesów chirurgicznych u chorych poddanych prostatektomii radykalnej”. W 2014 roku, po złożeniu kolokwium habilitacyjnego uzyskał tytuł doktora habilitowanego. Rok później, w wyniku postępowania konkursowego, objąłem kierownictwo Kliniki Urologii CMKP. W lutym 2019 roku został mianowany na stanowisko profesora CMKP, niespełna dwa lata później Prezydent RP przyznał mu tytuł profesora nauk medycznych.