Piotr Milecki

Piotr Milecki

prof. dr hab. n. med.

Urodziłem się 25 maja 1963 r. w Poznaniu. Po ukończeniu którego stażu zostałem zatrudniony w Zakładzie Radioterapii Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu. W tym samym roku rozpocząłem specjalizację z zakresu radioterapii onkologicznej. W trakcie pracy w Wielkopolskim Centrum Onkologii od 1989 r. do chwili obecnej przeszedłem wszystkie szczeble dotychczasowej kariery zawodowej i naukowej, pracując kolejno na stanowisku asystenta, adiunkta, adiunkta z habilitacją. W tym okresie odbyłem ponadto szkolenia naukowe i kliniczne w placówkach naukowo-badawczych. Od 1990 roku zainspirowany problemami pacjentów w nieuleczalnej fazie choroby nowotworowej podjąłem współpracę z Kliniką Opieki Paliatywnej Akademii Medycznej w Poznaniu, co między innymi przyczyniło się do tego, że w 2004 roku uzyskałem tytuł specjalisty medycyny paliatywnej. Od początku pracy w Zakładzie Radioterapii wiodącym tematem moich zainteresowań były zagadnienia dotyczące wpływu czynnika czasu na wyniki leczenia napromienianiem chorych z rakiem krtani. W 1996 roku obroniłem pracę doktorską pod tytułem „Wpływ przerwy w trakcie uzupełniającej radioterapii na wyniki leczenia u chorych po całkowitym usunięciu krtani z powodu raka”. Moje szczególne zainteresowanie badawcze wzbudziło leczenie napromienianiem chorych na raka stercza. W prospektywnym badaniu klinicznym, dokonałem porównania wyników leczenia oraz objawów ubocznych dla dwóch sposobów leczenia, a mianowicie samodzielnej hormonoterapii do hormonoterapii skojarzonej z radioterapią konformalną. Drugim wiodącym tematem badawczym przeze mnie była ocena roli wczesnej pooperacyjnej radioterapii u chorych z rakiem stercza obarczonych zwiększonym ryzykiem niepowodzenia po leczeniu operacyjnym. Wyniki obu badań potwierdziły istotny zysk terapeutyczny wynikający z zastosowana radioterapii w miejscowo zaawansowanym raku stercza. W 2008 roku w oparciu o dorobek naukowo-dydaktyczny i na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt.  „Rola radioterapii konformalnej w skojarzonym leczeniu raka stercza w grupie chorych o wysokim ryzyku progresji” Centralna Komisja ds. Tytułów i Stopni Naukowych zatwierdziła uchwałę Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, nadając mi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych w dyscyplinie medycyny, a w 2014 roku po weryfikacji przez Centralną Komisje do Spraw i Tytułów Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej nadał mi tytuł naukowy profesora nauk medycznych. W 2008 r. zostałem ordynatorem Oddziału Radioterapii Onkologicznej I i prowadzę Oddział do chwili obecnej. W 2011 roku została mi powierzona funkcja Kierownika Zakładu Radioterapii I w Wielkopolskim Centrum Onkologii, którym jestem również do chwili obecnej. Moja działalność naukowa, dydaktyczno-wychowawcza oraz organizacyjna związana jest ściśle z prowadzoną przez mnie szeroką aktywnością  w której radioterapia jest wpisana w interdyscyplinarne leczenie nowotworów. Od 2012 roku zatrudniony na stanowisku profesora w Katedrze i Zakładzie Elektroradiologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, gdzie pracuję do chwili obecnej.